Privacybeleid

Deze website is eigendom van:

CreJA Architectuur bv(ba)

B-3511 Hasselt-Stokrooie, Waterlozestraat 63
Telefoon: +32(0)496 462 819
E-mail: INFO@CREJARCHITECTUUR.BE
Ondernemingsnummer: 0883.501.635

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van www.crejarchitectuur.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de CreJA Architectuur of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CreJA Architectuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CreJA Architectuur de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CreJA Architectuur  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op INFO@CREJARCHITECTUUR.BE.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CreJA Architectuur geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CreJA Architectuur kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CreJA Architectuur verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

Privacybeleid

CreJA Architectuur hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CreJA Architectuur, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: namelijk het repliceren op de e-mails die u naar INFO@CREJARCHITECTUUR.BE heeft verzonden.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

E-mail

E-mails zijn bedoeld voor de hierboven genoemde persoon of entiteit en kunnen worden beschermd door advocaat-cliënt privileges. Deze e-mailcommunicatie kan informatie bevatten met een vertrouwelijk karakter die mogelijk niet openbaar wordt gemaakt. Ongeautoriseerde ontvangst of verspreiding van informatie in dit document kan een overtreding van de wet zijn. Als u niet de beoogde ontvanger bent, lees, kopieer, gebruik of onthul deze communicatie dan niet aan anderen. Stel de afzender ook op de hoogte door het bericht te beantwoorden en het vervolgens van uw systeem te verwijderen. Als u of uw werkgever niet instemt met e-mailberichten van dit type, geef dit dan onmiddellijk aan ons door.

E-mailverzending is mogelijk niet veilig of zonder fouten, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd, vernietigd, zoekgeraakt of virussen bevat. In dergelijke gevallen kan CreJA Architectuur niet aansprakelijk worden gesteld voor of in verband met enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze e-mail of de inhoud ervan. E-mailberichten die naar en van ons worden verzonden, kunnen worden gemonitord.